ग्यास्ट्राईटिस: कारण, जोखिम तथा रोकथामका उपाय

पेटका लाईनिङ (अस्तर)हरुमा जलन, सुजन एवम् क्षयका कारण उत्पन्न हुने समस्या नै ग्यासट्राईटिस हो । […]

More